Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
Private-i is volgens de wet een Recherchebureau.
De "Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus" (Wpbr),
stelt wettelijk gezien, eisen aan recherchebureaus, zoals het hebben van een
vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Andere relevante wet- en regelgeving voor recherchebureaus, is de "Algemene
Verordening Gegevensbescherming" (AVG) en de "Privacygedragscode
particuliere onderzoeksbureaus".
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft deze gedragscode goedgekeurd en is
belast met het toezicht op de AVG.

De zwaarte van de zaak versus de inzet van de middelen
Bij het bepalen van onderzoeksmethoden en -middelen, dienen de beginselen
van proportionaliteit en subsidiariteit en het kenbaarheidsvereiste in acht
genomen te worden.

Subsidiariteitsbeginsel
Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat van alle beschikbare middelen, het
minst belastende of bezwarende middel wordt gekozen om het onderzoeksdoel
te bereiken. Doorgaans is dit de methode die het minst ingrijpend is in de
persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n).

Proportionaliteitsbeginsel
Het gehanteerde middel moet daarnaast in verhouding staan tot het doel en
bovendien zo kort en gericht mogelijk worden toegepast. Dit wordt aangeduid
met het proportionaliteitsbeginsel.

Kenbaarheidsvereiste

Een ander beginsel dat eveneens bepalend kan zijn voor de keuze van een
onderzoeksmethode, is het kenbaarheidsvereiste. Zijn medewerkers ervan op
de hoogte dat hun werkgever gebruik kan maken van bepaalde
onderzoeksmethoden bij vermoedens van integriteitschendingen?
Verder wordt de onderzochte in principe vooraf geinformeerd, tenzij de casus
anders vereist.
Privacygedragscode:
Private-i is een recherchebureau met een POB vergunning, afgegeven door het
Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Wij gaan bewust om met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Wij houden ons aan De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Verder hanteren wij de: Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus .
Deze gedragscode geeft normen voor de praktijk van het particuliere
onderzoek.
Wij moeten bijvoorbeeld degene informeren naar wie wij onderzoek doen.
Wij informeren de onderzochte bijvoorbeeld over het feit dat wij
persoonsgegevens verwerken, en met welk doel wij dit doen.
Wij doen dit bij voorbaat vooraf, tenzij de casus nadrukkelijk vraagt om een
kennisgeving achteraf.
De Privacygedragscode staat in Bijlage 6 bij de Regeling particuliere
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Met welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens
Private-i kan uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
- voor de juiste uitvoering van (recherche)onderzoeken
- voor het verstrekken van juiste persoonsinformatie aan onze opdrachtgevers
en andere belanghebbenden.

Hoe weet u welke persoonsgegevens wij bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens digitaal.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard, heeft u de
mogelijkheid deze op te vragen,
en/of in te zien.
U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te
laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan.
In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat wij uw
persoonsgegevens bewaren.
In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor intrekken.
Wij behandelen uw verzoek hiertoe uitsluitend schriftelijk, het liefst per mail:

Info@private-i.nl

Op basis van uw verzoek nemen wij binnen 2 (werk)dagen contact met u op.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.Veilig
bewaren van uw persoonsgegevens
Private-i is zich bewust van de risico’s van het (digitaal) bewaren van uw
persoonsgegevens.
Wij hebben belangrijke organisatorische en technische
beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico’s dat er iets misgaat met uw
persoonsgegevens, zo goed mogelijk uit te sluiten.

Meer weten?

Voor informatie of het maken van een afspraak: