Regelgeving en Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bekijk hier onze voorwaarden

Klachtenregeling

Bekijk hier onze klachtenregeling

 

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Private-i is volgens de wet een Recherchebureau. De “Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus” (Wpbr), stelt wettelijk gezien, eisen aan recherchebureaus, zoals het hebben van een vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Andere relevante wet- en regelgeving voor recherchebureaus, is de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) en de “Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus”.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft deze gedragscode goedgekeurd en is belast met het toezicht op de AVG.

Subsidiariteitsbeginsel

Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat van alle beschikbare middelen, het minst belastende of bezwarende middel wordt gekozen om het onderzoeksdoel te bereiken.

Doorgaans is dit de methode die het minst ingrijpend is in de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n).

Proportionaliteitsbeginsel

Het gehanteerde middel moet daarnaast in verhouding staan tot het doel en bovendien zo kort en gericht mogelijk worden toegepast. Dit wordt aangeduid met het proportionaliteitsbeginsel.

Kenbaarheidsvereiste

Een ander beginsel dat eveneens bepalend kan zijn voor de keuze van een onderzoeksmethode, is het kenbaarheidsvereiste. Zijn medewerkers ervan op de hoogte dat hun werkgever gebruik kan maken van bepaalde onderzoeksmethoden bij vermoedens van integriteitschendingen?

Verder wordt de onderzochte in principe vooraf geïnformeerd, tenzij de casus anders vereist.

Privacygedragscode:

Private-i is een recherchebureau met een POB vergunning, afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij gaan bewust om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons aan De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verder hanteren wij de: Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus. Deze gedragscode geeft normen voor de praktijk van het particuliere onderzoek. Wij moeten bijvoorbeeld degene informeren naar wie wij onderzoek doen. Wij informeren de onderzochte bijvoorbeeld over het feit dat wij persoonsgegevens verwerken, en met welk doel wij dit doen. Wij doen dit bij voorbaat vooraf, tenzij de casus nadrukkelijk vraagt om een kennisgeving achteraf. De Privacygedragscode staat in Bijlage 6 bij de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Met welk doel gebruiken wij uw gegevens : Private-i kan uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: – voor de juiste uitvoering van (recherche)onderzoeken – voor het verstrekken van juiste persoonsinformatie aan onze opdrachtgevers en andere belanghebbenden.

Hoe weet u welke persoonsgegevens wij bewaren:
Wij bewaren uw persoonsgegevens digitaal. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard, heeft u de mogelijkheid deze op te vragen, en/of in te zien. U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens bewaren. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor intrekken.

Wij behandelen uw verzoek hiertoe uitsluitend schriftelijk, het liefst per mail: Info@private-i.nl Op basis van uw verzoek nemen wij binnen 2 (werk)dagen contact met u op.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens:
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Veilig bewaren van uw persoonsgegevens:
Private-i is zich bewust van de risico’s van het (digitaal) bewaren van uw persoonsgegevens. Wij hebben belangrijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico’s dat er iets misgaat met uw persoonsgegevens, zo goed mogelijk uit te sluiten.

Meer weten?

Voor informatie of het maken van een afspraak: